Algemene voorwaarden 2018-2019

Duur van de lesovereenkomst
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het lesjaar 2018-2019 of een deel daarvan. Het lesjaar start op maandag 27 augustus 2018 en loopt uiterlijk tot vrijdag 5 juli 2019. Alle lestarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken. Afhankelijk van de wekelijkse lesdag kan het zijn dat het lesjaar eerder is afgelopen dan 5 juli 2018. De lesovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende schooljaar. Wanneer de leerling voor het seizoen 2019-2020 niet door wil gaan met de lessen, dan dient hij/zij dit uiterlijk 1 augustus 2019 schriftelijk kenbaar te maken.

Aanmelding en plaatsing
U kunt uzelf of uw kind op ieder moment in het lesjaar aanmelden voor onze lessen. Als er geen wachtlijst is voor de betreffende les, dan kan op ieder moment worden gestart. Het verschuldigde lesgeld wordt berekend naar rato van het aantal resterende lesweken. Afhankelijk van het moment van instroom kan het maandbedrag iets afwijken van de tarieven zoals vermeld op onze website.

Betaling van het verschuldigde lesgeld
Het lesgeld kan worden voldaan in 1 termijn of in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen. Als u kiest voor betaling in 1 termijn, dan krijgt u 1,5% korting en dient u het verschuldigde bedrag zelf aan ons over te maken. Indien voor maandelijkse termijnen wordt gekozen, dan is het lesgeld bij vooruitbetaling verschuldigd op de 25e van de maand in de maanden augustus 2018 t/m mei 2019. Bij betaling in maximaal 10 termijnen wordt het lesgeld voldaan via automatische incasso. Het termijnbedrag wordt rond de 25e van iedere maand automatisch afgeschreven van uw rekening.

Vakantierooster
Het vakantierooster sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere basisonderwijs in de regio zuid. In de onderstaande vakantieperioden zijn er geen lessen:

Herfstvakantie                  15 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie                   24 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie            4 t/m 10 maart 2019
Goede Vrijdag                  19 april 2019
Meivakantie                      22 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsweekend      30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag                 10 juni 2019
Zomervakantie                 8 juli t/m 18 augustus 2019

Lesuitval door ziekte of een andere reden
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les, ontstaat geen recht op terugbetaling van lesgeld. Een les die door de leerling is geannuleerd kan niet worden ingehaald.

Als een les wegens verhindering van de docent geen doorgang kan vinden, ontstaat geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Echter, wanneer meer dan 3 opeenvolgende lessen uitvallen wegens ziekte van de docent, dan ontstaat recht op terugbetaling van het lesgeld na de 3e uitgevallen les. Wij streven er echter wel naar om een les die door verhindering of ziekte van de docent is uitgevallen op een later moment in te halen, of om een vervangende docent in te schakelen.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt altijd per de 1e van de maand. De termijn van 1 maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd.

Klachten
Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u dit meteen aan ons te melden door een e-mail te sturen naar info@ritmiekmuziek.nl .