Algemene Voorwaarden Muziek 2017-2018

Duur van de lesovereenkomst

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het lesjaar 2017-2018 of een deel daarvan. Het lesjaar start op maandag 28 augustus 2017 en loopt uiterlijk tot vrijdag 6 juli 2018. Alle lestarieven zijn gebaseerd op 37 lesweken. Afhankelijk van de wekelijkse lesdag kan het zijn dat het lesjaar eerder is afgelopen dan 6 juli 2018. De lesovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende schooljaar. Wanneer de leerling voor het seizoen 2018-2019 de lessen wil stoppen, dient hij/zij dit uiterlijk 1 augustus 2018 schriftelijk kenbaar te maken.

Aanmelding en plaatsing
U kunt uzelf of uw kind op ieder moment in het lesjaar aanmelden voor onze lessen. Als er geen wachtlijst is voor de betreffende les, dan kan op ieder moment worden gestart. Het verschuldigde lesgeld wordt berekend naar rato van het aantal resterende lesweken. Afhankelijk van het moment van instroom kan het maandbedrag iets afwijken van de tarieven zoals vermeld op onze website.

Betaling van het verschuldigde lesgeld
Het lesgeld kan worden voldaan in 1 termijn of in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen. Als u kiest voor betaling in 1 termijn, dan krijgt u 1,5% korting en dient u het verschuldigde bedrag zelf aan ons over te maken. Indien voor maandelijkse termijnen wordt gekozen, dan is het lesgeld bij vooruitbetaling verschuldigd vóór de 1e van de maand in de maanden september 2017 t/m juni 2018. Bij betaling in termijnen wordt het lesgeld bij voorkeur voldaan via automatische incasso. Het termijnbedrag wordt automatisch afgeschreven van uw rekening. Indien u zelf het termijnbedrag wil overmaken, dan dient u hiervoor zelf een periodieke overboeking in te stellen bij uw bank. U dient er dan wel zorg voor te dragen dat de maandtermijnen voor de 1e van iedere maand is bijgeschreven op onze rekening. Lesgelden kunnen worden voldaan op IBAN: NL27RABO0160465214 ten name van Ritmiek Muziek te Doorwerth.

Vakantierooster
Het vakantierooster sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere basisonderwijs in de regio zuid. In de onderstaande vakantieperioden zijn er geen lessen:

Herfstvakantie                     16 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie                      25 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie                12 t/m 18 februari 2018

Goede Vrijdag en Pasen        30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie                         30 april t/m 13 mei 2018

2e Pinksterdag                     21 mei 2018

Zomervakantie                     9 juli t/m 19 augustus 2018

Lesuitval door ziekte of een andere reden
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les, ontstaat geen recht op terugbetaling van lesgeld. Een les die door de leerling is geannuleerd kan niet worden ingehaald.

Als een les wegens verhindering van de docent geen doorgang kan vinden, ontstaat geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Echter, wanneer meer dan 3 opeenvolgende lessen uitvallen wegens ziekte van de docent, dan ontstaat recht op terugbetaling van het lesgeld na de 3e uitgevallen les. Wij streven er echter wel naar om een les die door verhindering of ziekte van de docent is uitgevallen op een later moment in te halen, of om een vervangende docent in te schakelen.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt altijd per de 1e van de maand. De termijn van 1 maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd.

Klachten
Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u dit meteen aan ons te melden door een e-mail te sturen naar info@ritmiekmuziek.nl .